Gök önümleri ösdürip ýetişdirmek

Выращивание овощей

Saglygy goraýyşyň Bütindünýä guramasynyň iýmit boýunça maslahatlarynyň birinde iýmit – köp derejede dürli görnüşli bolmaly hem-de mümkin boldugyça öz ýurduňda öndürilen önümleri ulanmaly diýip, bellenilýär. Önümleriň diňe bir öz ýurduňda, şu çäklerde ösýänligi däl, eýsem olaryň terligi hem wajypdyr. Öz ýurduňda öndürilen önümler uzak wagtyň dowamynda daşalmaýar, doňdurylmaýar. Mundan başga-da, öz ýurduňdaky öndürijileri goldamak üçin, öz ýurduňda öndürilýän azyk harytlary satyn almak maksadalaýykdyr.

Ter we peýdaly gök önümleri getirmegiň artykmaçlyklary:


• assortimentiň ähli pozisiýalary üçin karantin sertifikatyny resmileşdirmek;

• paýtagtyň içinde ammardan önümi özüň alyp gitmek;

• lomaý satyn alýan müşderiler üçin şahsy indirimleri ulanmak;

• miweleri we gök önümleri aeroporlaryň we demir ýol stansiýalarynyň haryt nokatlaryna çenli, hem-de Aşgabadyň içinde sargyt edilen günde mugt getirmek.

«Buýsançly toprak» hususy kärhanasy gök önümleri ýyladyşhanalarda ösdürmäge ýöriteleşýär we olary jemgyýetçilik iýmitiň nokatlaryna getirmek hyzmatlaryny hödürleýär. Biz, öz önümlerimizi oba hojalyk pudagyndaky iň täze gazananlary ulanmak arkaly standartlara laýyklykda ösdürip ýetişdirýäris.

Biziň kärhanamyzyň hünärmenleri getirmegiň aşakdaky esasy ugurlary boýunça işleýärler:


• Çaltlyk (operatiwlilik). Biziň tejribämiz garaşma döwrüni gysgaltmagyň netijesinde gerekmejek amallary aradan aýyrmaga ýardam berdi.

• Aýawlylyk. Önümleri getirmekde dykgatly hem-de ünsli bolmagy we önümleri daşamagyň dogry guralyşyny talap edýär. Biziň ammarlarymyz we ulaglarymyz ähli zerur bolan sowadyjy enjamlar we gaýry häzirki zaman tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan.

• Müşderi üçin peýda (bähbit). Araçylarsyz işlemek bize, müşderilerimiz üçin amatly teklipleri döretmek bilen, harajatlaryň möçberini azaltmaga mümkinçilik berýär.

Biziň işjeňligimiziň netijesinde biz gowy ada eýe bolduk. Ilkibaşda biz pomidorlaryň dürli görnüşlerini lomaý getirmek bilen özümizi firma hökmünde tanatdyk. 1-nji derejeli getiriji adyna eýe bolmak ugrunda irginsiz işlemegiň netijesinde biz öz assortimentimizi hyýary, kelemi, brokkolini, ysmanak, nohut we sogany goşmak bilen, baýlaşdyrdyk.


Biziň assortimentimiz:


1. Pomidor

2. Hyýar

3. Kelem

4. Brokkoli

5. Ysmanak

6. Sogan

7. Käşir

8. Kartoşka

Biziň kärhanamyzyň esasy görkezijileriniň biri-de getirilýän gök önümlerimiziň hili bolup durýar. Gök önümleri we miweleri getirmek boýunça hyzmatlar ýylyň dowamynda gysga möhletde ter önümler bilen üpjün edilmegine mümkinçilik berýär. “Buýsançly toprak” hususy kärhanasy önümler daşalanda olaryň gowy saklanmagyny üpjün edýär. Biz uzak döwürleýin hyzmatdaşlygyň dowamynda kesgitlenen birnäçe üstünlik getiriji “juda kiçi bolan” çözgütleri teklip edýäris.

Jikme-jik maglumaty we bahalary biziň sahypamyzyň önüm bölüminde görüp bilersiňiz.