• GÖK ÖNÜMLERI
  ÝYLADYŞHANALARDA
  ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRMEK
  Söýgi bilen türkmen topragynda ösdürilip ýetişdirildi.
  Ýylyň dowamynda diňe ter önümler.
  We hiç-hili GMO-syz.
 • KEÝTERING
  BIZ BU BARADA
  HEMME ZADY BILÝÄRIS
  SEBÄBI BIZ IŇ
  GOWU KOMPANIÝA
 • ÇYZGYDAN BAŞLAP
  BEZEG IŞLERINE
  ÇENLI GURLUŞYK
  Gatly jaýlar
  Modully öýler
  Senagat we
  edara binalary
 • SATLYK BETON
  BETONDAN EDILEN ÖNÜMLER
  ÝAN ÝODALAR ÜÇIN PLITKA
  BORDÝURLAR
  WAZONLAR
  WE BIRNÄÇE BEÝLEKI ÖNÜMLER
 • RESMINAMALARY YLALAŞMAKDAN
  BAŞLAP ELEKTRIK TOGUNY
  ÖÇÜRÝÄN SAPLY EL
  GURALYNA ÇENLI ELEKTRIK
  GURNAMA IŞLERIŇ HYZMATY
 • OPTIKA SÜÝÜMLI
  MAGISTRALLARY GEÇIRMEK
  BAÝ TEJRIBE
  ÖKDE IŞGÄRLER
 • IŞGÄRLER ÄHLI ZADY ÇÖZÝÄR
  INŽENERDEN BAŞLAP
  ÝOLBAŞÇA ÇENLI
  ÖKDE HÜNÄRMENLERI
  HÖDÜRLEÝÄRIS

“BUÝSANÇLY TOPRAK” KOMPANIÝASY BARADA

Biz Sizi “Buýsançly toprak” Hususy Kärhananyň sahypasynda garşylamaga şat. Bu sahypada Siz biziň kärhanamyzyň işi baradaky maglumaty okap bilersiňiz, onuň işjeňliginiň dürli ugurlardaky jähtleri bilen tanyşarsyňyz. Biziň käbir tekliplerimiz Sizi gyzyklandyrar diýip umyt edýäris. Biz hyzmatdaşlyk etmäge hemişe taýar, we Siziň islendik konstruktiw teklibiňize jogap bereris. “Buýsançly toprak” hususy kärhanasy her bir müşderimiz üçin biz tarapdan ýerine ýetirilen işden we biziň umumy üstünligimiz bolan alnan netijeden hoşal galmagy ugrunda jan edýär. “Buýsançly toprak” hususy kärhanasynyň işjeňligi döwründe ýokary hünärli işgärler köpçüligi emele geldi. Bu bolsa bize öz güýjümiz bilen işleri ýokary hilli we gysga möhletde ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. Önümçilik işiň barşynda “Buýsançly toprak” hususy kärhanasynyň dünýä meşhur dürli kompaniýalar bilen hyzmatdaş gatnaşyklary emele geldi. Bize ýüz tutan ýagdaýyňyzda, “Buýsançly toprak” hususy kärhanasy öňde goýlan wezipeleri we meseleleri durmuşa geçirmekde ynamdar hyzmatdaş hökmünde çykyş eder. Öndümli we özara bähbitli hyzmatdaşlyk etmäge umyt edýäris.


ÝOKARY HÜNÄRLILIK

Bu biziň özümize bildirýän talabymyz. Ýokary netijeleri gazanmaga, çylşyrymly taslamalary amala aşyrmaga, bäsdeşleriň arasynda tapawutlanmaga mümkinçilik berýän esasy görkeziji - hildir.


HIL

Işewürlik we hil biz üçin manydaş sözlerdir. Hyzmat ýa-da önüm many bermeýär. Hyýal edileni durmuşa geçirmekde hil çäkli bolmaly däldir we bu kanunydyr.


TIZLIK

Wagt - pul, lenç edilen, emma ol hemişe wajypdyr. Biz “düýn gerekdi” diýen jümlä taýar. Hile zyýan ýetirmezden, ýerine ýetiriliş wagty, adatçam esasy görkeziji bolup çykyş edýär we bu kanunydyr.


LEZZET TAPMAK

Biz öz işimizi şu duýgy bilen ýerine ýetirýäris, biziň müşderilerimiz hem şol duýgulary başdan geçirýärler. Bularyň ählisi ýokary hünärli toparyň hereketleriniň, ýokary hilli işiň we çalt seslenmegiň netijesidir.

Muşderilerimiziň biz hakdaky duşunjeleri

“Buýsançly toprak” HK-na önjeýli hyzmatdaşlygy üçin öz çuňňur hormatymy bildirýärin. Müşderä ýokary gönükmeklik işe döredijilikli çemeleşme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Remi Fransua Nanik: CIS kompaniýasynyň Türkmenistandaky Baş menejeri
Biziň hyzmatdaşlygymyzyň barşynda “Buýsançly toprak” HK häzirkizaman maglumat tilsimatlaryny bilmekliginiň ýokary derejesini, ussatlygyny we döredijilikli potensialyny görkezdi. Biziň pikirimizçe, “Buýsançly toprak” HK-nyň hünärmenlerine netijeli ulgamy – başarnykly, funksional, joşgunly we hemişe ösýän ulgamy döretmeklik başartdy.
Mihail Miller: “ASPMK-519” JÇJ-niň Türkmenistandaky Baş wekili

Biziň müşderilerimiz

1962
Plitkanyň inedördül metri
136
Geçirilen süýümiň km
2016-NJI ÝYLYŇ STATISTIKASY BARADA AZ-OWLAK.
2350
Işgärler
985
Betonyň tonnasy