ÖNÜMÇILIK

“Buýsançly toprak” hususy kärhanasy kiçi çäkde betonlaryň uly bolmadyk möçberi bilen işe başlady, soňra kärhana ýokary hilli gurluşyk materiallaryny: betony, demir beton önümlerini iri öndüriji derejesine ýetdi. Biz Size betonyň we erginiň bar bolan görnüşlerinden siz üçin ýokary hilli önümleri öndürmekligi, ony öz awtobetonsmesitelimiz arkaly getirmegi teklip edýäris. Betony öndürmek üçin biz iň häzirki zaman plastifikatorlary we garyndylary ulanýarys. Betony gyş döwründe-de öndürýäris. Biziň ähli önümimiz sertifisirlenen.

Ammarymyzda elmydama önümleriň giň assortimenti bar:


• Demir betor önümleri (DBÖ), (dürli modifikasiýaly LEP sütünleri, bardýurlar);

• Düşemek üçin elementler (dürli görnüşli, ölçegli ýan ýodalar üçin plitkalar, bordýur daşlary, suw gaýtaryjy lotoklar);

• Betondan edilen bezeg elementleri (germew gurnamak üçin ulanylýan wazonlar, gül gaplary, sütün daşlary).

• Demir önümleri;

Biz önümleriň ýörite ulag bilen getirilmegini üpjün ederis. Biziň hünärmenlerimiz ähli mümkin bolan binalar we desgalar üçin talap edilýän betonlaryň kysymy barada maslahat berip bilerler.


• Önümleriň ählisiniň sertifikatlary bar we olar standartlara laýyk gelýär

• Iň gowy bahalar

• Aşgabat we Ahal welaýaty boýunça betony getirýäris we guýýarys

• Kärhanalar we aýratyn şahslar bilen işleýäris

• Hususy önümçilik (hiç hili araçylarsyz)

• Harytlary uly we uly bolmadyk möçberlerde satmak

• Gurluşyk obýektlerine betony wagtly-wagtynda getirmegi amala aşyrýarys.

Jikme-jik maglumaty we bahalary biziň sahypamyzyň önüm bölüminde görüp bilersiňiz.